Algemene voorwaarden

TOEPASSINGSGEBIED

De relatie tussen Cashfree NV (“Cashfree”) en haar cliënten (“Member(s)”) wordt beheerst door deze algemene voorwaarden (“Algemene Voorwaarden”). Indien een bepaald onderwerp niet werd behandeld in deze Algemene Voorwaarden, dan zijn de wettelijke bepalingen, of bij gebreke daarvan, de algemene aanvaarde gebruiken in de sector van de betaaldiensten van toepassing.

 

Door het downloaden van de Cashfree-applicatie en het registreren, aanvaardt de Member de Algemene Voorwaarden en erkent hij dat hij deze heeft gelezen en begrepen en een kopie daarvan heeft bewaard. De Algemene Voorwaarden zijn beschikbaar op de website van Cashfree (www.cashfree.be). De Member aanvaardt uitdrukkelijk dat alle mededelingen en documenten via email worden verzonden of op een andere manier elektronisch worden ter beschikking gesteld (vb. in de Applicatie of op de website).

 

Cashfree behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden te wijzigen. In geval van wijziging, zal een mededeling verzonden worden naar de Members in de Applicatie. Alle wijzigingen zullen in voege treden twee maanden nadat de mededeling werd verzonden naar de Members. De Member die niet akkoord gaat met de wijzigingen heeft het recht om tijdens deze twee maanden de overeenkomst met Cashfree te beëindigen en niet langer gebruik te maken van de diensten aangeboden door Cashfree en dit door de Applicatie te verwijderen. Cashfree heeft het recht om een wijziging in de kosten met betrekking tot het downloaden en het gebruik van de Applicatie onmiddellijk in voege te laten treden. De Members worden zo snel mogelijk achteraf hiervan op de hoogte gebracht.

 

De Member gaat ermee akkoord dat Engels de hoofdtaal is en dat bepaalde informative enkel in het Engels beschikbaar zal zijn (vb. Informatie in de Applicatie). Bij tegenstrijdigheid tussen de verschillende talen van de Algemene Voorwaarden, heeft de Engelse versie voorrang.

 

BEDRIJFSINFORMATIE

Cashfree is een naamloze vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Jules Destréelaan 63B, 9050 Gentbrugge, België, en geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0663.774.859.

 

Cashfree is een vergunde betalingsinstelling conform de Wet van 21 december 2009 en staat onder het toezicht van de Nationale Bank van België.

 

Alle berichten en mededelingen kunnen per e-mail naar Cashfree worden verzonden (support@paybonsai.com).

 

DOWNLOADEN + REGISTRATIE + SEPA DIRECT DEBIT MANDAAT

Er kan enkel gebruik worden gemaakt van de Applicatie nadat het downloaden en voltooien van het registratieproces.

 

Door het downloaden van de Applicatie, wordt aan de Member een strikt persoonlijk, niet-exclusief gebruik van de Applicatie toegekend, inclusief toekomstige updates. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat er geen eigendomsrechten of intellectuele eigendomsrechten worden overgedragen aan de Member en Cashfree behoudt alle rechten met betrekking tot de Applicatie. De handelsnaam, het merk en het logo zijn eveneens eigendom van Cashfree en mogen niet gebruikt worden zonder voorafgaande toestemming van Cashfree.

 

Het downloaden van de Applicatie is volledig gratis. De netwerkkosten blijven uitsluitend ten laste van de Member.

 

De Applicatie kan gebruikt worden om betalingen in euro uit te voeren (“Betaler”) en/of om betalingen in euro te ontvangen (“Ontvanger”). Zowel de Betaler als de Ontvanger moeten de Applicatie geïnstalleerd hebben op hun smartphone of tablet. Het gebruik als Ontvanger is enkel mogelijk voor juridische entiteiten.

 

Alle transacties die via de Applicatie uitgevoerd worden, worden “Activiteit” genoemd. In de Applicatie heeft de Member toegang tot een overzicht van de Activiteit. Zowel de betalingen als het consulteren van de Activiteit betreffen “Diensten” die door Cashfree worden aangeboden.

 

Tijdens het registratieproces wordt de volgende informatie doorgegeven:

 • Als Member: voornaam, naam, e-mail, telefoonnummer en paswoord;
 • Als Ontvanger: ondernemingsnummer, BTW-nummer, handelsnaam, rekeningnummer (“Rekening Ontvanger”) en het doorlopen van de KYC-procedure (Know Your Customer);
 • als Betaler: PIN-code, rekeningnummer (“Rekening Betaler”), adres en het doorlopen van de KYC-procedure (Know Your Customer).

 

Registratie als Ontvanger en/of als Betaler is enkel mogelijk na registratie als Member.

 

De registratie als Member is enkel toegelaten voor natuurlijke personen vanaf 16 jaar.

 

Als onderdeel van het registratie-proces en door het aanvaarden van de Algemene Voorwaarden, staat de Betaler een Europees Sepa Direct Debit CORE-mandaat toe aan de Schuldeiser zoals hieronder gedefinieerd. Het mandaat laat aan Cashfree toe om de Activiteit af te rekenen. Alle niet-vereffende Activiteit wordt “Open Activiteit” genoemd.

 

Het Sepa Direct Debit-mandaat staat de Schuldeiser toe om een instructie naar de bank van de Betaler te sturen om de Rekening Betaler te debiteren en staat de bank van de Betaler toe om de rekening te debiteren, conform de ontvangen instructies van de Schuldeiser.

 

Betaler: naam en adres zoals opgegeven tijdens de registratie

Schuldeiser: Cashfree NV – Jules Destréelaan 63B, 9050 Gentbrugge.

Identificatiecode Schuldeiser: BE39ZZZ0663774859

IBAN: de Rekening Betaler

Aanwijzing van het onderliggend contract: aankoop van goederen of diensten door middel van de Applicatie

Type betaling: wederkerend

 

Van zodra Cashfree de Rekening Betaler heeft kunnen controleren, wordt het mandaat als actief beschouwd. De Betaler zal hiertoe de nodige instructies ontvangen.

 

Het mandaat kan op elk moment herroepen worden door een email te sturen naar support@paybonsai.com.

 

GEBRUIK VAN DE APPLICATIE

De Betaler beschikt over een bepaalde limiet om betalingen uit te voeren (“Limiet Betaler”). In de Applicatie wordt een de Limiet Betaler, de Open Activiteit en de Activiteit weergegeven.

 

De Limiet Betaler heeft enkel betrekking op de Open Activiteit en wordt hernieuwd van zodra de Open Activiteit werd vereffend.

 

Na voltooiing van de registratie als Betaler, beschikt de Memberover een Limiet Betaler van € 50. Dit wordt verhoogd tot € 250 van zodra het SEPA Direct Debit-mandaat geactiveerd werd. Een hogere Limiet Betaler is mogelijk op verzoek van de Betaler en na goedkeuring door Cashfree op basis van een interne risico-analyse en naar eigen goeddunken. Cashfree heeft steeds het recht om een verzoek tot een hogere Limiet Betaler te weigeren.

In afwijking van bovenstaande, beschikt een Betaler jonger dan 18 jaar slechts over een Limiet Betaler van € 125.

 

Om een betaling uit te voeren, moeten Betaler en Ontvanger de Applicatie openen. De Ontvanger geeft het bedrag in dat moet betaald worden en de Betaler keurt de betaling goed door de QR-code die getoond wordt op het scherm van de tablet of smartphone van de Ontvanger, te scannen en te bevestigen met de PIN-code van de Betaler of zijn vingerafdruk (“Goedkeuring”). Van zodra de PIN-code of vingerafdruk geregistreerd werd, kan de Betaler de betaling niet meer terugroepen. De Ontvanger krijgt een betaalbevestiging op zijn tablet of smartphone.

 

Cashfree voert de betaling ten aanzien van de Ontvanger uit binnen twee bankwerkdagen.

 

De Betaler is verantwoordelijk voor elke betaling die vanaf zijn smartphone werd uitgevoerd.

Alle goedgekeurde betalingen verschijnen in de transactielijst. De Betaler aanvaardt dat het verschijnen van de transactie een pre-notificatie is van de inning via het Sepa Direct Debit-mandaat en dat deze pre-notificatie tot één dag voor de inning kan zijn.

 

De Rekening Betaler wordt normaal één tot twee dagen na de Goedkeuring gedebiteerd, zonder afbreuk te doen aan het recht van Cashfree om op een later tijdstip af te rekenen.

 

In geval van ontoereikend saldo heeft de Schuldeiser het recht, maar niet de verplichting, om de instructie drie keer opnieuw aan te bieden.

 

De Betaler heeft het recht om de terugbetaling te vragen van een gedebiteerd bedrag (of een weigering van een pre-notificatie van inning) en dit gedurende 8 weken. De Betaler moet zijn bank contacteren om dit recht uit te oefenen.

 

De kosten verbonden aan de Diensten zijn te raadplegen in de FAQ’s op de website (www.cashfree.be).

 

Cashfree behoudt zich het recht voor om het gebruik van de Applicatie door een Member te deactiveren of te blokkeren in de volgende omstandigheden:

 • Cashfree slaagt er niet in om de Open Activiteit te vereffenen via de Rekening Ontvanger of Rekening Betaler;
 • Vermoeden van fraude;
 • Melding van verlies of diefstal (zoals hieronder beschreven);
 • Cashfree ondersteunt de Applicatie niet langer;
 • Cashfree acht een beperking van de Activiteit noodzakelijk (vb. uit veiligdheidsoverwegingen).

 

De Member zal hier voorafgaand van verwittigd worden of, bij gebreke daaraan, zo snel mogelijk daarna verwittigd. Deze kennisgeving zal echter niet verzonden worden indien Cashfree hiertoe wettelijk verhinderd wordt of het veiliger acht geen kennisgeving te sturen.

De Member heeft nooit recht op enige schadevergoeding wegens het blokkeren of deactiveren van zijn/haar Applicatie.

 

VERBINTENISSEN VAN DE BETALER

De Betaler garandeert dat de informatie met betrekking tot de Rekening Betaler, zoals opgegeven tijdens de registratie, volledig en correct is.

 

De Betaler verbindt er zich toe om, op het ogenblik van debiteren zoals hierboven beschreven, voldoende provisie op de Rekening Betaler te voorzien om alle Open Activiteit te vereffenen. In geval van ontoereikend saldo en zolang de Open Activiteit niet werd vereffend, heeft Cashfree een vordering op de Betaler voor het niet-gedebiteerde bedrag.

 

 

BETALINGSHISTORIEK

In de Applicatie ziet de Member een overzicht van alle Acitviteit van de afgelopen 5 jaar. Cashfree houdt zich echter het recht voor om de historiek, indien zeer uitgebreid, niet weer te geven in de Applicatie maar op verzoek van de Member ter beschikking te stellen (support@paybonsai.com).

 

 

VEILIGHEID + NIET TOEGESTANE BETALINGEN

De Member dient de Applicatie in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden te gebruiken en alle voorzorgsmaatregelen te nemen om te vermijden dat een niet-bevoegd persoon toegang krijgt tot de Applicatie en de Diensten. Dit betekent, onder andere, het volgende:

 • Het paswoord en/of de pincode niet delen met derden
 • Het paswoord en/of de pincode niet samen met de smartphone of tablet bewaren
 • De smartphone of tablet niet achterlaten op publiek toegankelijke plaatsen
 • De smartphone of tablet niet achterlaten in de wagen
 • De smartphone of tablet niet uitlenen aan anderen

 

De Member zal Cashfree zo snel mogelijk op de hoogte brengen indien hij/zij reden heeft om aan te nemen dat een niet-bevoegd persoon toegang heeft tot de Applicatie, daarin begrepen eveneens verlies of diefstal van de smartphone of tablet waar de Applicatie op was geïnstalleerd. Cashfree zal, bij ontvangst van dergelijke kennisgeving, onmiddellijk de Applicatie van de Member blokkeren. Deze kennisgeving kan 24/7 gebeuren door het nummer +32 478 874 800 te bellen.

 

Indien de Member nalaat om de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen en/of Cashfree te verwittigen, dan zal hij/zij aansprakelijk zijn voor alle Activiteit, onverminderd de wettelijke bepalingen ter zake.

 

Indien een niet toegestane betaling het gevolg is van een Member die zijn pin-code of paswoord niet verborgen wist te houden, daarin begrepen diefstal van de smartphone of de tablet, dan zal de Member het verlies dragen tot maximum € 150. Indien een niet toegestane betaling het gevolg is van een Member die door grove nalatigheid of met de bedoeling fraude te plegen zijn of haar verplichtingen niet naleeft, dan zal de Member alle verliezen dragen zonder enige beperking.

De volgende zaken worden, onder andere, beschouwd als grove nalatigheid:

 • Pincode of paswoord meedelen aan anderen
 • Cashfree niet inlichten van fraude, verlies of diefstal
 • De smartphone of tablet achterlaten op een publiek toegankelijke plaats
 • Pincode of paswoord samen met de smartphone of tablet bewaren
 • De smartphone of tablet achterlaten in de wagen
 • De smartphone of tablet uitlenen aan anderen

 

 

De Member draagt geen enkel financieel gevolg voor niet toegestane betalingen die werden geïnitieerd nadat Cashfree de kennisgeving, zoals hierboven beschreven, heeft ontvangen.

 

De Member die een niet toegestane of verkeerd uitgevoerde betaling vaststelt, heeft recht op een rechtzetting van Cashfree indien hij/zij onverwijld kennis geeft en uiterlijk binnen de 13 maanden na de valutadatum van debitering, tenzij Cashfree de informatie met betrekking tot de Activiteit niet heeft weergegeven in de Applicatie.

 

In geval van kennisgeving van niet toegestane of niet correct uitgevoerde betaling, en voor zover Cashfree hiervoor aansprakelijk is, zal Cashfree het bedrag van de niet goedgekeurde of foutieve betaling onmiddellijk aan de Member terugstorten en, indien nodig, zal Cashfree de toestand herstellen waarin de gedebiteerde rekening zich zou bevonden hebben indien de niet goedgekeurde betaling niet had plaatsgevonden.

 

In geval van niet-uitgevoerde of foutief uitgevoerde betaling die werd geïnitieerd door de Member, zal Cashfree – ongeacht de aansprakelijkheid – onmiddellijk inspanningen ondernemen om de betaling te traceren indien de Member daarom verzoekt.

 

 

VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

Door de registratie en het aanvaarden van de Algemene Voorwaarden, stemt de Member in met het gebruik en het verwerken van zijn/haar persoonsgegevens door Cashfree.

 

Tijdens het registratieproces, het downloaden van de Applicatie en het gebruiken van de Diensten, verwerkt Cashfree persoonsgegevens van de Member. In overeenstemming met de wettelijke bepaling ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer, wordt de Member geïnformeerd dat de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking Cashfree NV is met maatschappelijke zetel te Jules Destréelaan 63B, 9050 Gentbrugge, België.

 

De verwerkte gegevens betreffen de registratie-details zoals hierboven beschreven.

De verwerkte gegevens worden gebruikt om:

 • De Diensten te leveren aan de Member
 • Alle toepassellijke wettelijke en reglementaire bepalingen en richtsnoeren na te leven (vb. Anti-witwaswetgeving en verplichte bewaartermijnen)
 • Fraude te voorkomen
 • Statistieken en testen uit te voeren (markt-en consument-analyse)
 • Aanpassingen en kwaliteitsverbetering van de Diensten
 • Opleiding van personeel
 • Marketing-activiteiten (prospectie en directe marketing)

 

Met het oog hierop, en tenzij wettelijk anders voorzien, gaat de Member akkoord dat Cashfree informatie over hem/haar verzamelt bij hem/haar en/of bij bevoegde derde personen (vb. Belgisch Staatsblad). De Member is akkoord dat Cashfree zijn/haar persoonsgegevens deelt met dienstverleners van Cashfree (vb. Outsourcing) in zoverre dat dit noodzakelijk is om de diensten te kunnen verlenen en met bevoegde derden in zoverre dat Cashfree en/of haar dienstverleners hier wettelijk toe verplicht zijn.

 

De Member heeft op elk ogenblik het recht om een overzicht, een rechtzetting, een blokkering of een verwijdering van zijn/haar persoonsgegevens te vragen. Dit kan op eenvoudig verzoek via mail naar support@paybonsai.com.

 

 

AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN

Het downloaden van de Applicatie gebeurt onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Member en Cashfree kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade aan de smartphone of de tablet van de Member. Cashfree kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van de Applicatie.

 

De Applicatie wordt ter beschikking gesteld zonder enige garantie met betrekking tot de beschikbaarheid, de juistheid en de bruikbaarheid. Cashfree is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit tekortkomingen of technische fouten, behalve indien deze zou veroorzaakt zijn door opzettelijke onvoorzichtigheid of zware nalatigheid in hoofde van Cashfree.

 

Cashfree heeft het recht om de Applicatie buiten gebruik te stellen voor onderhoud, aanpassingen en upgrades. Cashfree zal steeds proberen om de Member hiervan voorafgaand te verwittigen maar kan niet garanderen dat deze kennisgeving de Member steeds op voorhand zal bereiken.

 

In elk geval en onverminderd enige andere aansprakelijkheidsbeperking zoals voorzien in de Algemene Voorwaarden, zal Cashfree nooit aansprakelijk zijn voor enige indirecte schade of verlies geleden door de Member of een derde.

 

KLACHTEN

Alle klachten met betrekking tot de Diensten kunnen gericht worden aan support@paybonsai.com.

 

Indien de Member het antwoord van Cashfree ontoereikend vindt, kan hij/zij steeds haar klacht zenden naar Ombudsfin – North Gate II, Koning Albert II-laan 8, bus 2, 1000 Brussel or Ombudsman@ombudsfin.be.

 

DUUR EN BEEINDIGING

Door de registratie en het downloaden van de Applicatie gaan de Partijen een overeenkomst van onbepaalde duur aan.

De Member kan steeds de overeenkomst beëindigen door de Applicatie te verwijderen van zijn/haar smartphone of tablet. Alle betalingen die voorafgaand geïnitieerd werden, dienen nog steeds vereffend te worden.

 

 

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

De Algemene Voorwaarden worden beheerst door de Belgische wetgeving en onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Gent, België.